Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    Lamdda (chữ cái Hy-lạp)

    * Các từ tương tự:
    lambdacism, lambdagram