Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (thống kê) biểu đồ lamđa