Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lambdacism /læ'leiʃn/  

  • Danh từ
    sự l hoá (âm r)