Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lamb's-wood /'læmzwul/  

  • Danh từ
    len cừu non
    hàng len cừu non