Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lambency /'læmbənsi/  

  • Danh từ
    sự lướt nhẹ (ngọn lửa)
    sự ánh lên dịu lên dịu dàng (con mắt…)
    sự hóm hỉnh dịu dàng