Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lamb's wool /'læmzwul/  

  • Danh từ
    len cừu

    * Các từ tương tự:
    lamb's wool