Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fluctuation /,flʌkt∫ʊ'ei∫n/  

  • Danh từ
    sự dao động, sự thay đổi thất thường
    những thay đổi thất thường trong tình trạng sức khỏe của anh ta