Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instability /,instə'biləti/  

 • Danh từ
  tính (sự) không ổn định
  mental instability
  sự không ổn định về tâm thần
  the inherent instability of this chemical
  tính không ổn định vốn có của chất hóa học này (có thể nổ hoặc bắt lửa)