Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính hay thay đổi
    tính không chung thủy