Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsteadiness /,ʌn'stedinis/  

  • Danh từ
    sự loạng choạng, sự lảo đảo
    sự không đều, sự không ổn định