Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bện, tết; quấn vào nhau
  entwine a garland of flowers
  tết một vòng hoa
  họ bước đi tay khoác tay

  * Các từ tương tự:
  entwinement