Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bầu
  họ đã bầu James làm chủ tịch
  năm ngoái bà ta đã được bầu vào nghị viện
  quyết định
  bà ta quyết định sẽ trở thành luật sư
  Tính từ
  (dùng sau danh từ)
  đã được bầu (nhưng chưa nhậm chức), tân cử
  the President elect
  vị tổng thống tân cử
  Danh từ
  the elect
  (số nhiều)
  những người đắc cử

  * Các từ tương tự:
  electability, election, electioneer, electioneerer, electioneering, elective, electively, electiveness, elector