Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khả năng được chọn, khả năng được bầu