Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự bầu cử, cuộc tuyển cử

    * Các từ tương tự:
    electioneer, electioneerer, electioneering