Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều referendums)
    cuộc trưng cầu dân ý