Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

electioneering /i,lek∫ə'niəriη/  

  • Danh từ
    sự vận động tranh cử