Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elective /i'lektiv/  

 • Tính từ
  bằng bầu cử, dân cử
  an elective office
  một chức vụ dân cử
  có quyền bỏ phiếu
  an elective assembly
  một hội đồng có quyền bỏ phiếu
  (ở đại học Mỹ) tự chọn, không bắt buộc (môn học)
  không cấp thiết, không cần ngay
  elective surgery
  cuộc phẫu thuật không cần phải tiến hành ngay
  Danh từ
  (từ Mỹ)
  môn học tự chọn, môn học không bắt buộc

  * Các từ tương tự:
  electively, electiveness