Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • quá khứ phân từ của choose
    xem choose