Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ăn cơm trưa (có khi quá trưa sang chiều rồi, nhưng là bữa ăn chính trong ngày)
  chúng tôi ăn cơm trưa với cá hồi hun khói
  mời cơm trưa
  tuần này chúng tôi sẽ mời ông đại sứ đến dùng cơm trưa
  wine and dine
  xem wine
  dine out
  ăn cơm hiệu, ăn cơm khách (không ăn ở nhà)

  * Các từ tương tự:
  diner, diner-out, dinette