Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bữa tiệc lớn
  tiệc cưới
  Động từ
  thết tiệc
  ăn tiệc, dự tiệc

  * Các từ tương tự:
  banqueter, banquette