Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diner-out /'dainər'aut/  

  • Danh từ
    người thường ăn cơm khách; người thường đi ăn hiệu