Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người ăn cơm trưa (ở hiệu ăn)
  (từ Mỹ) quán ăn cạnh đường
  (từ Mỹ, như dining-car)toa ăn (trên xe lửa)

  * Các từ tương tự:
  diner-out