Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dining-car /'dainiηkɑ[r]/  

  • Danh từ
    toa ăn (trên xe lửa)