Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-pp-)
  vỗ
  clap one's hands
  vỗ tay
  vỗ vai ai
  clap the wings
  vỗ cánh (chim)
  vỗ tay (hoan hô ai)
  khán giả vỗ tay hoan hô ca sĩ
  clap (lay, set) eyes on somebody (something)
  xem eye
  clap hold of somebody (something)
  (khẩu ngữ) chộp lấy, túm lấy
  clap somebody in (into) jail, prison etc…
  bỏ tù ai, tống giam ai
  clap something on something
  (khẩu ngữ) tăng giá (một cách không được hoan nghênh)
  chính phủ đã tăng giá thuốc lá mỗi bao mười penni
  Danh từ
  sự vỗ tay; tiếg vỗ tay
  let's give her a big clap
  ta hãy vỗ tay hoan hô chị ta
  sự vỗ; cái vỗ
  give somebody a clap on the back
  vỗ lưng ai
  tiếng động lớn bất chợt
  a clap of thunder
  tiếng sấm nổ
  Danh từ
  (cách viết khác the clap) (tiếng lóng) bệnh lậu

  * Các từ tương tự:
  clap-net, clap-trap, clapboard, clapped-out, clapper, clapperclaw