Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quả lắc (chuông)
  like the clappers
  nhanh và mạnh
  chạy nhanh như lao

  * Các từ tương tự:
  clapperclaw