Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clapperclaw /'klæpəklɔ:/  

  • Động từ (từ cổ,nghĩa cổ)
    cào, cấu
    mắng chửi, mắng nhiếc