Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clapboard /'klæpbɔ:[r]d/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ) như weather-boarding