Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clap-trap /'klæptræp/  

  • Danh từ
    lời nói không thành thật; lời nói khoe khoang; lời nói vô nghĩa