Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clapped-out /,klæpd'aʊt/  

 • Tính từ
  (Anh, khẩu ngữ)
  cũ và hỏng (đồ vật)
  a clapped-out old car
  chiếc xe cũ đã hỏng
  kiệt sức, mệt nhoài (người)