Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ Mỹ checkered) (nghĩa bóng) chìm nổi, ba đào
    a chequered life
    cuộc đời chìm nổi