Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vải len kẻ ô vuông

    * Các từ tương tự:
    tartane