Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đợt; chầu; cơn
  a drinking bout
  một chầu rượu
  a bout of flu
  cơn cúm
  cuộc đấu quyền Anh; trận đấu vật

  * Các từ tương tự:
  boutique, bouton, boutonniere