Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boxing-match /'bɒksiŋmæt∫/  

  • Danh từ
    trận đấu quyền Anh