Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] Công giáo La Mã
  the Catholic Church
  Giáo hội Công giáo La Mã
  (cách viết khác catholic) [thuộc] Thiên Chúa giáo
  Danh từ
  (viết tắt Cath)
  tín đồ Công giáo
  is she a Catholic or a Protestant?
  Cô ta là người Thiên Chúa giáo hay Tin lành?

  * Các từ tương tự:
  catholic, catholically, catholicise, Catholicism, catholicity, catholicize, catholicon