Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Catholicism /kə'θɒləsizəm/  

  • Danh từ
    (cách viết khác Roman Catholocism)
    Công giáo La Mã