Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

catholicize /kə'θɔlisaiz/  

  • Động từ
    theo đạo Thiên chúa; làm cho theo đạo Thiên chúa