Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

catholicise /kə'θɔlisaiz/  

  • Danh từ
    đạo Thiên chúa, công giáo