Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  (tiếng Latinh)
  ở dưới (trong một cuốn sách…)
  see infra
  xem ở dưới

  * Các từ tương tự:
  infra dig, infra-, Infra-marginal externality, infra-red, infracostal, infract, infraction, infractor, infrahuman