Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    vi phạm (luật, hiệp định...)

    * Các từ tương tự:
    infraction, infractor