Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infracostal /'infrə'kɔstl/  

  • Tính từ
    (giải phẫu) dưới sườn