Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Infra-marginal externality   

  • (Kinh tế) Ngoại ứng biên