Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infra-red /,infrə'red/  

  • Tính từ
    (vật lý học)
    hồng ngoại