Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thấp hơn (dưới mức) con người
    Danh từ
    động vật thấp hơn con người