Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (tiền tố)
    dưới, hạ
    kiến trúc hạ tầng

    * Các từ tương tự:
    infra dig, Infra-marginal externality, infra-red