Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infra dig /infrə'dig/  

  • Tính từ
    làm hạ nhân phẩm của mình