Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] lo sợ
    [một cách] đáng sợ, [một cách] khủng khiếp