Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anxiously /'æηk∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] lo lắng, [một cách] áy náy
    [một cách] khát khao, [một cách] nóng lòng