Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unwillingly /ʌn'wiliŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] miễn cưỡng, [một cách] bất đắc dĩ