Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hesitantly /'hezitəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] do dự, [một cách] lưỡng lự, [một cách] chần chừ