Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] hồi hộp;[một cách] cáu kỉnh